Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Zaggel: Zaggel, die van deze voorwaarden gebruik maakt;
 2. Gebruiker: alle natuurlijke en rechtspersonen die op enigerlei wijze gebruik maken van de website van Zaggel;
 3. Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden van Zaggel;
 4. Aanmelden/aanmelding: het aanmelden door de Gebruiker op de website van Zaggel;

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze gebruikersvoorwaarden worden gehanteerd door Zaggel en zijn van toepassing op alle met Zaggel af te sluiten overeenkomsten. Gebruiker verklaart met de aanmelding van de gebruikersvoorwaarden kennis te hebben genomen en met alle bepalingen daarvan in te stemmen.

Artikel 3 – Doel

 1. Het doel van Zaggel is om personen met elkaar in verbinding te brengen teneinde hen in staat te stellen hun privé en zakelijk netwerk te verbreden.

Artikel 4 – Verplichtingen Gebruiker

 1. 4.1
  Het is de Gebruiker niet toegestaan om de website van Zaggel te gebruiken voor doeleinden die, in welke vorm ook, in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen dan wel die in strijd zijn met de onderhavige gebruikersvoorwaarden. De Gebruiker staat er voor in dat hij/zij te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruikersvoorwaarden zal nakomen en dat hij/zij zich zal houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de website van Zaggel.
 2. 4.2
  De Gebruiker is eigenaar met betrekking tot de informatie die door hem/haar, onder de voorwaarden als opgenomen in deze gebruikersvoorwaarden, via de website van Zaggel ter beschikking worden gesteld. Door het beschikbaar stellen van informatie via de website van Zaggel stemt de Gebruiker er mee in dat Zaggel een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verkrijgt om de informatie te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van Zaggel. Daarbij verkrijgt Zaggel het recht om enige door de Gebruiker ter beschikking gestelde informatie te verwijderen van de servers van Zaggel en van de website van Zaggel, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Zaggel op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens de Gebruiker of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.
 3. 4.3
  Teneinde toegang tot de diensten van Zaggel te verkrijgen dient de Gebruiker te garanderen, dat: hij/zij 18 jaar of ouder is; hem/haar de toegang tot een account bij Zaggel niet ontzegd is; de redenen van het gebruik van de diensten van Zaggel niet gelegen zijn in de concurrentiesfeer; hij/zij volledig bevoegd is om de overeenkomst met Zaggel aan te gaan en om te handelen overeenkomstig de onderhavige gebruikersvoorwaarden. De Gebruiker garandeert het bovenstaande door de acceptatie van deze gebruikers-voorwaarden.
 4. 4.4
  De Gebruiker verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die in strijd zijn met de rechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten, van Zaggel. Voorts zal de Gebruiker voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle benodigdheden, waaronder de software en de toegang tot het internet, noodzakelijk voor het gebruik van de diensten van Zaggel.
 5. 4.5
  De Gebruiker staat er jegens Zaggel voor in dat de informatie die hij/zij verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. De Gebruiker stemt er mee in dat Zaggel de gegevens opslaat in verband met het beheer van de account. Zaggel reguleert haar dienst niet inhoudelijk, zodat Zaggel geen garanties geeft ten aanzien van de inhoud en derhalve ook niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de informatie die door de gebruikers beschikbaar worden gesteld.
 6. 4.6
  De Gebruiker staat er jegens Zaggel voor in dat hij/zij volledig gerechtigd is ten aanzien van de ter beschikking gestelde informatie. De Gebruiker vrijwaart Zaggel dan ook voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de ter beschikking gestelde informatie inbreuk maakt op enig geldend (intellectueel eigendoms-)recht van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Alle door Zaggel gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.
 7. 4.7
  De Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn/haar wachtwoord voor anderen en dient er zorg voor te dragen dat anderen geen toegang hebben tot zijn/haar account. Het is de Gebruiker niet toegestaan gebruik te maken van het account van een andere Gebruiker dan wel op naam van een andere persoon een account aan te maken. Voorts is het de Gebruiker niet toegestaan om zijn/haar account van Zaggel te verkopen of anderszins te verhandelen aan een andere partij. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die uit hoofde van zijn/haar account plaatsvinden.
 8. 4.8
  De ideeën en informatie die de Gebruiker op de website van Zaggel ter beschikking stelt kunnen gezien worden door andere gebruikers. Zaggel garandeert derhalve niet dat andere gebruikers de ter beschikking gestelde ideeën en informatie niet zullen gebruiken. Indien de Gebruiker de ideeën en de informatie vertrouwelijk wenst te houden, dan dient de Gebruiker dit niet op de website van Zaggel ter beschikking te stellen.
 9. 4.9
  Indien de Gebruiker door middel van mobiele telecommunicatiemiddelen gebruik wenst te maken van de diensten van Zaggel, stemt de Gebruiker er mee in dat er bij Zaggel mogelijk informatie bekend wordt over het gebruik van het mobiele telecommunicatiemiddel als zodanig, waaronder (en derhalve niet beperkt tot) de aanbieder van het mobiele telecommunicatiemiddel en de geografische locatie van de Gebruiker. Indien de Gebruiker het gebruik van het mobiele telecommunicatiemiddel wijzigt dan wel beëindigt, dan dient de Gebruiker haar Zaggel-account met deze informatie te actualiseren. Alsdan wordt voorkomen dat er berichten verzonden worden naar een persoon waarvoor deze berichten niet bestemd zijn. Zaggel kan evenwel niet verantwoordelijk gehouden worden voor het bereiken van de betreffende informatie bij een ander dan de Gebruiker. Voorts zal de Gebruiker voor eigen rekening en risico zorg dienen te dragen voor alle aanpassingen, benodigdheden en goedkeuringen noodzakelijk voor het gebruik van de diensten van Zaggel via het mobiele telecommunicatiemiddel.
 10. 4.10
  Indien de Gebruiker van mening is dat een wettelijke plicht hem/haar noodzaakt in strijd te handelen met de onderhavige gebruikersvoorwaarden, dan dient de Gebruiker de redenen hiervan tenminste 30 dagen voor het betreffende handelen gemotiveerd via de contactpagina van Zaggel.nl aan Zaggel kenbaar te maken, zodat voor Zaggel de mogelijkheid bestaat om een alternatief voor de betreffende situatie aan te kunnen bieden, waarbij geldt dat Zaggel geenszins verplicht is om alsdan een alternatief aan te bieden.
 11. 4.11
  Het is de Gebruiker niet toegestaan om programma’s of processen op te starten waarvan de Gebruiker weet althans behoort te weten dat deze (direct en/of indirect) schade en/of hinder toebrengen aan de andere gebruikers en/of aan Zaggel.
 12. 4.12
  Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website van Zaggel te kopiëren. De inhoud van de website van Zaggel is slechts bestemd voor informatief gebruik.
 13. 4.13
  Voor berichtgeving over de diensten van Zaggel dan wel andersoortige informatie van de zijde van Zaggel, zal Zaggel gebruik maken van het e-mailadres welke door de Gebruiker aan Zaggel verstrekt is. De Gebruiker stemt er tevens mee in dat Zaggel – gebruik makend van de door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens – op een andere wijze communiceert met de Gebruiker over de diensten en/of andersoortige informatie van Zaggel. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het compleet, naar waarheid en juist verstrekken van de persoonsgegevens, bij gebreke waarvan Zaggel niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor het niet bereiken van de betreffende informatie bij de Gebruiker.

Artikel 5 - Rechten Gebruiker

 1. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruikersvoorwaarden, verleent Zaggel de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de informatie die ter beschikking wordt gesteld door middel van de website van Zaggel te bekijken op de wijze en in het format zoals deze informatie op de website van Zaggel ter beschikking wordt gesteld. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de website van Zaggel voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan het in artikel 3 van deze gebruikersvoorwaarden genoemde doel, tenzij Zaggel daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 6 – Rechten en verplichtingen van Zaggel

 1. 6.1
  Zolang Zaggel haar diensten aanbiedt, zal zij trachten de diensten te actualiseren, te verbeteren en uit te breiden. De Gebruiker stemt er dan ook mee in dat de vorm en de aard van de diensten die Zaggel aan de Gebruiker verleent van tijd tot tijd kunnen veranderen, zonder dat voorafgaande aankondiging daarvan aan de Gebruiker vereist is. Zaggel garandeert derhalve niet dat haar dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. De Gebruiker stemt er dan ook mee in dat Zaggel in verband met het onderhoud en de update de toegang tot de website op ieder gewenst moment kan onderbreken.
 2. 6.2
  Het is mogelijk dat de website van Zaggel applicaties, inhoud en diensten van derden en/of links naar websites van derden bevat. Deze opname of aanwezigheid op de website van Zaggel impliceert niet dat Zaggel de applicaties, inhoud en diensten heeft goedgekeurd dan wel heeft gecontroleerd. Zaggel is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van derden of voor enig gebruik hiervan door Gebruikers van de website van Zaggel. Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden (veelal) de toepasselijke voorwaarden van die derden.
 3. 6.3
  De Gebruiker is zich er van bewust en stemt er mee in dat Zaggel de toegang heeft tot de registratie van de Gebruiker alsmede andere door de Gebruiker ter beschikking gestelde informatie en dit bewaart en openbaar maakt, indien zij daartoe wettelijk verplicht is dan wel indien het naar het oordeel van Zaggel redelijkerwijs noodzakelijk is in het kader van een procedure waarin Zaggel betrokken wordt/is of indien het naar het oordeel van Zaggel redelijkerwijs noodzakelijk in de uitvoering van de tussen partijen bestaande overeenkomst.
 4. 6.4
  Zaggel heeft het recht om het aantal linken dat de Gebruiker heeft met andere Gebruikers te limiteren en Zaggel kan, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, de Gebruiker verbieden om door middel van de diensten van Zaggel contact te hebben met (bepaalde) andere Gebruikers dan wel anderszins het gebruik van de diensten van Zaggel limiteren.

Artikel 7 – De inhoud van de ter beschikking gestelde informatie

 1. 7.1
  Het is de Gebruiker niet toegestaan om informatie ter beschikking te stellen, waarvan de inhoud:
  1. (a)
   discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
  2. (b)
   oproept tot geweld tegen en/of het lastigvallen van een ander of anderen;
  3. (c)
   leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
  4. (d)
   naar de mening van Zaggel in strijd is met de goede zeden of kwetsend is of gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
  5. (e)
   persoonlijke gegevens van minderjarigen opvraagt en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
  6. (f)
   het plegen van illegale activiteiten bevorderd of waarmee dat als zodanig wordt gepleegd;
  7. (g)
   een inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Zaggel of derden worden geschonden;
  8. (h)
   kettingbrieven, hack mail of spam bevat en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
  9. (i)
   zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zaggel gemoeid is met commerciële activiteiten, zoals advertenties/reclame, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;
  10. (j)
   in strijd is met de onderhavige gebruikersvoorwaarden dan wel met enige wettelijke regeling, verordening en/of andere toepasselijke regelgeving.
 2. 7.2
  Indien de in artikel 7.1 van deze gebruikersvoorwaarden bedoelde situatie zich voordoet, dan zal – zonder nadere aankondiging - deze informatie door Zaggel worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt, onverminderd het recht van Zaggel om de overeenkomst met de Gebruiker te beëindigen.
 3. 7.3
  Indien een Gebruiker van mening is dat er door een andere Gebruiker in strijd gehandeld wordt met het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden dan wel indien een Gebruiker van mening is dat een andere Gebruiker inbreuk pleegt op zijn of haar rechten, dan dient de Gebruiker daarvan onverwijld, via de contactpagina van Zaggel.nl en gemotiveerd (waar mogelijk onderbouwd met bewijsstukken) mededeling te doen aan Zaggel. Zaggel zal kennisgevingen van inbreuken onderzoeken en indien mogelijk daar tegen optreden. Zaggel behoudt zich evenwel het recht voor om de kennisgeving door te sturen naar de persoon (natuurlijk of rechtspersoon) die verantwoordelijk is voor de inhoud waarop de kennisgeving betrekking heeft.
 4. 7.4
  Zaggel behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of het ontoegankelijk maken over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de inhoud waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onrechtmatig blijkt te zijn. Door het doen van een kennisgeving vrijwaart de Gebruiker Zaggel voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of het ontoegankelijk maken van de informatie.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. 8.1
  De Gebruiker erkent en stemt er mee in dat de website van Zaggel bestanden, een inhoud en programma’s bevat die eigendom zijn van Zaggel, licentiegevers en/of gebruikers van Zaggel en die beschermd worden door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder (en derhalve niet beperkt tot) auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.
 2. 8.2
  Niets van wat in deze gebruikersvoorwaarden en/of op de website van Zaggel wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker te verlenen. Het gebruik van de Gebruiker is beperkt tot hetgeen in deze gebruikersvoorwaarden is beschreven.
 3. 8.3
  De Gebruiker verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Zaggel en/of derden. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruikersvoor-waarden en op de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten.
 4. 8.4
  Het is de Gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. 9.1
  Zaggel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten of ontbindingschade, waaronder begrepen (en derhalve niet beperkt tot) schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Zaggel dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 2. 9.2
  Indien en voor zover Zaggel op grond van dwingend recht wel aansprakelijk kan worden gehouden, dan ontstaat de aansprakelijkheid voor schade geleden wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of ontbindingsschade slechts indien de Gebruiker Zaggel daartoe onverwijld en deugdelijk via de contactpagina van Zaggel.nl in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Zaggel ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen te bevatten, zodat Zaggel in staat is adequaat te reageren. Het in dit artikel bepaalde geldt evenzeer in de situatie dat de Gebruiker aansprakelijk gehouden kan worden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming.
 3. 9.3
  Zaggel is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdende met of voortvloeiende uit de diensten die Zaggel verricht en/of het gebruik van de website door de Gebruiker zelf. Zaggel is daarbij niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die door de Gebruiker kan worden geleden als gevolg van wijzigingen die Zaggel aanbrengt in de diensten, of als gevolg van het permanent of tijdelijk staken van de dienstverlening of van onderdelen van de dienstverlening dan wel voor enig verlies of enige schade die het gevolg is van het verwijderen, beschadigen of falen van het opslaan van enige informatie, of die het gevolg is van het door de Gebruiker niet verschaffen van de juiste accountinformatie en/of het door de Gebruiker niet veilig en vertrouwelijk bewaren van het wachtwoord en/of accountgegevens.
 4. 9.4
  De Gebruiker stemt er mee in dat de informatie die hij/zij ter beschikking stelt aan Zaggel (mogelijk) ook gebruikt zal worden door andere gebruikers van Zaggel. Zaggel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruikersvoorwaarden door andere gebruikers van Zaggel. De Gebruiker erkent voorts dat de mogelijkheid bestaat dat de informatie die de Gebruiker beschikbaar stelt aan Zaggel door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of die niet voorzien is in deze gebruikersvoorwaarden. Zaggel is niet aansprakelijk voor enig handelen in strijd met deze gebruikersvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van de door de Gebruiker beschikbaar gestelde informatie. De Gebruiker vrijwaart Zaggel dan ook voor aanspraken van derden.
 5. 9.5
  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker de schade onverwijld na het ontstaan daarvan bij Zaggel kenbaar maakt via info@zaggel.nl. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Zaggel vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 6. 9.6
  Bovengenoemde bepalingen beogen niet de aansprakelijkheid van Zaggel voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Zaggel uit te sluiten.

Artikel 10 – Beëindiging

 1. 10.1
  De Gebruiker is bevoegd om de overeenkomst met Zaggel te allen tijde, en zonder opgaaf van enige reden, te beëindigen. Indien de Gebruiker de overeenkomst met Zaggel wenst te beëindigen, dan dient de Gebruiker zijn account zelf zo spoedig mogelijk te verwijderen.
 2. 10.2
  Zaggel kan de overeenkomst met de Gebruiker te allen tijde, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien:
  1. (a)
   de Gebruiker inbreuk maakt op (één van) de bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden;
  2. (b)
   Zaggel wettelijk genoodzaakt is dit te doen;
  3. (c)
   Zaggel haar dienstverlening beëindigt dan wel indien andere bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken;
  4. (d)
   Zaggel van mening is dat het handelen van de Gebruiker schade zou kunnen toebrengen aan Zaggel of aan andere gebruikers;
  5. (e)
   de Gebruiker misbruik maakt van de diensten van Zaggel;
  6. (f)
   het handelen van de Gebruiker inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Zaggel;
  7. (g)
   het handelen van de Gebruiker anderszins in strijd is met het in artikel 3 van deze gebruikersvoorwaarden omschreven doel.
 3. 10.3
  Het gevolg van de beëindiging is dat de Gebruiker geen toegang meer heeft tot de diensten van Zaggel. De bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden blijven ook na beëindiging tussen partijen gelden.

Artikel 11 – Overige bepalingen

 1. 11.1
  Deze gebruikersvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen ter zake hebben gemaakt. De gebruikersvoorwaarden treden in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten.
 2. 11.2
  Zaggel behoudt zich het recht voor om van deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 3. 11.3
  Alle individuele wijzigingen en/of aanvullingen van deze gebruikersvoorwaarden zullen via de site van Zaggel bekend worden gemaakt. Eventuele mondelinge gedane toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze later via de site bekend worden gemaakt door Zaggel.
 4. 11.4
  Indien door rechterlijke tussenkomst bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis wordt bepaald dat enige bepaling of een deel van deze gebruikersvoorwaarden nietig, vernietigbaar en/of niet rechtsgeldig is, blijven de overige bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden tussen partijen onverminderd van kracht. In plaats van de niet rechtsgeldig gebleken bepaling zal alsdan tussen partijen gelden hetgeen aansluit bij de strekking van de niet rechtsgeldig gebleken bepaling.
 5. 11.5
  Op de overeenkomst tussen partijen en derhalve op deze gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voorvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank (eventueel sector kanton) in het arrondissement waarin Zaggel is gevestigd.